IPARTESTÜLETEK BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
Egy mindenkiért, mindenki egyért!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

PÁLYÁZAT!

tovább24 óra hírei »

Belépés az
online CÉGINFORMÁCIÓS oldalra


V. AZ IBSZ SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT
1.) A szövetség választott képviselői:

I. az elnökség,
a. az elnök,
b. az alelnökök,
c. az elnökségi tagok,
II. a Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke és tagjai, póttagja.


3.) Az IBSZ elnöksége:
A hét fős elnökség az IBSZ szövetség irányító testülete. Feladata a szövetség működésének irányítása a közgyűlések közötti időszakban, a közgyűlés határozatainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az elnökség szükség szerint, lehetőleg havonta ülésezik az SZMSZ-ben meghatározott módon. Állandó – tanácskozási joggal rendelkező – meghívott a Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke, akit akadályoztatása esetén a bizottság bármely tagja helyettesíthet. A szakmai tagozatok elnökei véleménynyilvánítással szavazati és tanácskozási jog nélkül meghívottak az elnökségi ülésre. Az elnökségi tagság másra át nem ruházható. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább négy fő jelen van. Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon – szavazati jog nélkül – tagszervezeti, tagi képviselő részt vehet. Az IBSZ elnöke meghatározott témakörben és időtartamra zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen csak az elnökség tagjai, és az elnök által meghívottak vehetnek részt.
Az elnökség a tagszervezetek belső életére vonatkozó kötelező határozatot nem hozhat, a felek között megállapodásokat, szerződéseket azonban az elnökség és a FEB köteles figyelembe venni.

Az elnökség feladata és hatásköre:

A közgyűlés írásos anyagainak előterjesztése a következők:
a. Az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, a Felügyelő és Etikai Bizottság előzetes véleményezésével,
b. az előző évi feladatterv végrehajtásáról szóló beszámoló,
c. az éves költségvetési terv, és a következő éves tagdíj összegének meghatározása,
d. az éves feladatterv elfogadása,
e. az elnökségnek el kell készíteni a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, amit az elnökség 2/3 szavazattal fogad el,
f. az elnökség 2/3-os szavazati többséggel delegál vagy visszahív tisztségviselőket, küldötteket a különböző társszervezetekbe, elnökségekbe, önkormányzatokba, szakiskolákba, kamarákba,
g. a szövetség költségvetésének módosítása a közgyűlés által elfogadott keretek között,
h. a szövetség költségvetésének mérlegét köteles megjeleníteni,
i. közgyűlési határozat alapján gazdálkodó szervezet létrehozása és megszüntetése,
j. ügyintéző szervezet létrehozása, a sikeres gazdálkodás biztosítása mellett, a közgyűlés által elfogadott költségvetés keretei között,
k. IBSZ Szakmai Tagozatok, ad- hoc munkabizottságok létrehozása, feladatuk és hatáskörük meghatározása, elfogadása a Szervezeti Működési Szabályzatban való rögzítése,
l. az előterjesztett IBSZ szövetségbe történő belépési szándéknyilatkozatok, valamint a tagdíj hátralék miatti tagszervezeti, tagi törlések tárgyában döntés, valamint a törlések miatti fellebbezések,, kizárási javaslatok megtétele, a kizárások közgyűlés elé történő beterjesztésének előkészítése,
m. a tisztségviselő ellen a bírósági ítélet hatálya esetén a tisztségviselő felmentésével kapcsolatos feladatok elvégzése,
n. a tagszervezetektől, tagoktól beérkezett levelek értékelése, az előterjesztések, javaslatok megvitatása és döntés azok tárgyában,
o. szükség esetén:
- az írásos válaszadás határideje harminc nap,
- a közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni,
p. döntés minden olyan ügyben, amelyet a törvény, a közgyűlés, a jelen Alapszabály az elnökség hatáskörébe utal.
Iparosok szakmai érdekképviselete